Obchodní podmínky pro změnu dodavatele plynu a elektřiny


1. Definice základních pojmů
1.1. Provozovatel serveru: Bc. Kamil Cech, Bohušice 39, 675 51 Jaroměřice nad Rokytnou, IČ: 87368935
1.2. Partner kalkulace elektřiny a plynu – Společnost x Bizon s.r.o., se sídlem Šumavská 416/15, Brno, 602 00, IČ: 28295129, DIČ: CZ28295129, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 59299
1.3. Webová stránka – server http://mbsolar.cz provozovaný provozovatelem pod touto internetovou adresou, jehož obsah je k nahlédnutí výhradně pod internetovou doménou a jejími subdoménami.
1.4. Uživatel – Osoba právnická nebo fyzická, která projevila zájem o zprostředkování nabídky na změnu dodavatele či tarifu elektřiny a/nebo plynu na webových stránkách provozovatele.
1.5. Dodavatel – Společnost, která je držitelem licence pro obchod s elektřinou a/nebo plynem na základě zákona č. 458/2000 Sb. a je uvedena v seznamu držitelů licencí, které zveřejňuje Energetický regulační úřad.

2. Základní ustanovení
2.1. Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti uživatele a provozovatele při využívání webových stránek http://mbsolar.cz a další související právní vztahy.
2.2. Webové stránky http://mbsolar.cz slouží k porovnání nabídek dodavatelů v oblasti dodávek elektrické energie a/nebo plynu.
2.3. Uživatel má možnost porovnat na webových stránkách nabídku jednotlivých dodavatelů elektřiny a/nebo plynu a dále v případě zájmu požadovat vyplněním a odesláním objednávkového formuláře v rozhraní webových stránek zprostředkování nabídky na změnu dodavatele či tarifu elektřiny a/nebo plynu.

3. Zprostředkování uzavření smlouvy
3.1. Webová stránka provozovatele obsahuje porovnání nabídek dodavatelů v oblasti dodávek elektrické energie a plynu, a to včetně uvedení orientačních cen jednotlivých služeb, a to na základě veřejně dostupných informací nebo dalších informací zaslaných provozovateli dodavatelem.
3.2. Ceny či cenová porovnání nabídek dodavatelů jsou orientační a provozovatel neručí za jejich správnost. Veškeré nabídky tarifů elektřiny a/nebo plynu umístěné na webové stránce jsou nezávazné a provozovatel ani dodavatel nejsou povinni uzavřít příslušnou smlouvu na některou z těchto nabídek.
3.3. V případě zájmu o zprostředkování uzavření smlouvy na změnu dodavatele či tarifu elektřiny a/nebo plynu je uživatel povinen vyplnit objednávkový formulář na webové stránce. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
objednaném typu tarifu elektřiny a/nebo plynu,
osobní údaje uživatele, a to: jméno a příjmení, adresa bydliště, rodné číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo
souhlas s obchodními podmínkami poskytovatele
3.4. Uživatel uděluje odesláním objednávkového formuláře a svých osobních údajů, v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, souhlas se zpracováním osobních údajů poskytnutých v rozsahu tohoto souhlasu po dobu nezbytně nutnou provozovatelem za účelem zprostředkování uzavření smlouvy na změnu dodavatele či tarifu elektřiny a/nebo plynu. Uživatel tímto dává výslovný souhlas provozovateli, aby dodavateli nebo jiným třetím osobám předal veškeré informace, které od uživatele získá na základě jeho zadání na webové stránce, a to včetně osobních údajů.
3.5. Provozovatel poskytuje uživateli pouze zprostředkování změny dodavatele či tarifu elektřiny a/nebo plynu, a proto nenese jakoukoliv odpovědnost z dvoustranné smlouvy sjednané mezi uživatelem a dodavatelem.
3.6. Provozovateli nenáleží od dodavatele odměna za zprostředkování změny dodavatele či tarifu elektřiny a/nebo plynu.

4. Ochrana osobních údajů
4.1. Poskytnutí osobních údajů uživatelem za účelem zprostředkování uzavření smlouvy na změnu dodavatele či tarifu elektřiny a/nebo plynu je dobrovolné. Uživatel má právo svůj souhlas odvolat formou písemného sdělení zaslaného na adresu sídla provozovatele uvedeného v odst. 1 těchto pravidel, má právo přístupu k poskytnutým osobním údajům, právo na jejich opravu, jakož i další práva stanovené v § 11,12 a 21 zákona o ochraně osobních údajů, zejména právo na blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů a právo na zadostiučinění v případě, že zpracování osobních údajů bylo v rozporu s ochranou soukromého a osobního života uživatele.
4.2. Uživatel vyjadřuje odesláním objednávkového formuláře a svých kontaktních údajů souhlas se zasíláním obchodních nabídek partnerů provozovatele nebo marketingových novinek provozovatele (tzv. direct mail – obchodní sdělení) na uvedený e-mail. Současně vyjadřuje souhlas k poskytnutí uvedených kontaktů partnerům provozovatele. Účastník je oprávněn svůj souhlas se zasíláním obchodních sdělení a elektronické pošty za účelem přímého marketingu kdykoliv odvolat formou písemného sdělení zaslaného na adresu sídla provozovatele.
4.3. Uživatel souhlasí, že zpracováním jeho osobních údajů může provozovatel pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Uživatel zároveň výslovně souhlasí s tím, že provozovatel je oprávněn předat osobní údaje dodavateli či jiné třetí osobě, vždy však pouze za účelem zprostředkování uzavření smlouvy na změnu dodavatele či tarifu elektřiny a/nebo plynu.
4.4. Uživatel bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat společnost o změně ve svých osobních údajích.
4.5. Uživatel potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a pravdivé. Dále potvrzuje, že poskytnul své osobní údaje dobrovolně a že se seznámil s obchodními podmínkami provozovatele.

5. Závěrečná ustanovení
5.1. Smlouva uzavřená prostřednictvím webových stránek a veškeré vztahy z ní vyplývající, včetně otázek jejího vzniku a platnosti, se řídí právním řádem ČR.
5.2. Znění obchodních podmínek může provozovatel měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
5.3. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

6. Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 03.03.2013